Privacybeleid

Privacybeleid Forcys Computers

https://www.forcys.nl/webshop

Over ons privacybeleid

Forcys Computers geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor
(het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van
onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan
derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Forcys
Computers. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 24/03/2022, met het publiceren van een
nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u
door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden
deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw
gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot
de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u
vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Over de gegevensverwerking

Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke
beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Webwinkelsoftware

WooCommerce

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van WooCommerce. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze
dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. WooCommerce heeft toegang tot uw
gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander
doel. WooCommerce is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende
beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en
een sterk wachtwoordbeleid. WooCommerce maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen
met betrekking tot uw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen.
WooCommerce behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen concern te delen om de
dienstverlening verder te verbeteren.

WooCommerce hosting

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van WooCommerce, wij hebben voor onze webhosting gekozen voor
AndersTransIP. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden
met deze partij gedeeld. AndersTransIP heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te
bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. AndersTransIP is op basis van de
overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze
beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Er worden
regelmatig back-ups gemaakt om verlies van data te voorkomen.

Webhosting

TransIP

Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van TransIP. TransIP verwerkt
persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij
metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. TransIP heeft
passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw
persoonsgegevens te voorkomen. [AANBIEDER] is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

E-mail en mailinglijsten

MailChimp

Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven met MailChimp. MailChimp zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen
doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet u de
‘unsubscribe’ link. U ontvangt onze nieuwsbrief dan niet meer. Uw persoonsgegevens worden door MailChimp
beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk
maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om uw gegevens te
gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te
delen.

Office365

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Office365. Deze partij heeft
passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze
gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Office365 heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons emailverkeer vertrouwelijk.

Payment processors

Mollie

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van
Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of
creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw
persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de
dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen.
Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens
van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uw
gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Verzenden en logistiek

GLS

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van
de diensten van GLS voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en
woonplaatsgegevens met GLS delen. GLS gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de
overeenkomst. In het geval dat GLS onderaannemers inschakelt, stelt GLS uw gegevens ook aan deze partijen ter
beschikking.

Facturatie en boekhouden

OFB Bussiness

 Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van
OFB Bussiness. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling.
Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden
beschermd verzonden en opgeslagen. OFB Bussiness is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens
vertrouwelijk behandelen. OFB Bussiness gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan
hierboven beschreven.

Externe verkoopkanalen

Bol.com

Wij verkopen (een deel van) onze artikelen via het platform van Bol.com. Als u via dit platform een bestelling
plaatst dan deelt Bol.com uw bestel- en persoonsgegevens met ons. Wij gebruiken deze gegevens om uw
bestelling af te handelen. Wij gaan vertrouwelijk met uw gegevens om en hebben passende technische en
organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik.

Klantenrechten

Jouw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heb je als betrokkene bepaalde rechten met betrekking
 tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen je hieronder uit welke rechten dit zijn en
hoe je je op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij, om misbruik te voorkomen, afschriften en kopieën van je
gegevens enkel naar jouw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat je de gegevens op een ander e-mailadres
of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij je vragen je te legitimeren. Wij houden een administratie bij van
afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens.
Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvang je in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren.
 Je hebt te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je vermoedt dat wij jouw
persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht
Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar
 zijn, in te zien. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen
30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd, sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een kopie
van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie
waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht
Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn,
te laten aanpassen. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30
dagen een reactie op jouw verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd, sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat
de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking
Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn,
te beperken. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen
een reactie op jouw verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd, sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de
gegevens tot je de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid
Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn,
door een andere partij te laten uitvoeren. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken.
Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd, sturen wij je op het bij ons bekende
 e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over je die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers
of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten,
omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten
Je hebt in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door of in opdracht WebwinkelKeur.
Als je bezwaar maakt, zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van je bezwaar. Is je bezwaar
gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan je ter beschikking stellen en daarna de verwerking
 blijvend staken. Je hebt bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen.
Wij verwerken je gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Ben je van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op
met onze contactpersoon voor privacyzaken.TransIP